Privacy Statement www.tandarts.education (in vervolg T.E) 

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door T.E van haar cursisten. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. T.E gebruikt deze gegevens om cursisten toegang tot de cursussen te verlenen, resultaten door te geven aan herregistratie registers en betalingen te innen en per e-mail of telefonisch te informeren over relevante activiteiten.

T.E vraagt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en openbaart deze niet. T.E geeft, verhuurt of verkoopt de door haar cursisten verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens te delen of bij expliciete toestemming.

Bewaartermijn gegevens
T.E bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. Wanneer een cursus beëindigd wordt, verwijdert T.E de gegevens over behaalde resultaten uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet. In deze gevallen bewaart T.E de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen heeft T.E beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde website.